پروژه دو

پروژه دو

اهداف طرح: هم سطح سازی امنیت در یکی از شرکت های پتروشیمی موقعیت جغرافیایی طرح: جنوب کشور پیمانکار اصلی: شرکت امن گستران روزبه فعالیت های اجرایی طرح: -شناخت سازمان-آمالیز شکاف - انتخاب فریم ورک SANS and CIS-آنالیز شکاف مجدد بر اساس فریم ورک انتخابی -استخراج طرح های چندگانه بر مبنای ...
پروژه یک

پروژه یک

اهداف طرح: توسعه SOC  با هدف تیونینگ  ارتقای SOEM  موجود و پشتیبانی  موقعیت جغرافیایی طرح: یکی از PSP  های کشور پیمانکار شرکت امن گستران روزبه فعالیت های اجرایی طرح: - مستند سازی SOC  موجود  - انجام آنالیز شکاف - ارایه راهکار برای خلاء های زیرساختی  -ارایه راهکار برای کمبود ...