پروژه دو

پروژه دو

اهداف طرح: هم سطح سازی امنیت در یکی از شرکت های پتروشیمی موقعیت جغرافیایی طرح: جنوب کشور پیمانکار اصلی: شرکت امن گستران روزبه فعالیت های اجرایی طرح: -شناخت سازمان-آنالیز شکاف - انتخاب فریم ورک SANS and CIS-آنالیز شکاف مجدد بر اساس فریم ورک انتخابی -استخراج طرح های چندگانه بر مبنای ...