پروژه یک

پروژه یک

اهداف طرح: توسعه SOC  با هدف تیونینگ  ارتقای SOEM  موجود و پشتیبانی  موقعیت جغرافیایی طرح: یکی از PSP  های کشور پیمانکار شرکت امن گستران روزبه فعالیت های اجرایی طرح: - مستند سازی SOC  موجود - انجام آنالیز شکاف- ارائه راهکار برای خلاء های زیرساختی -ارائه راهکار برای کمبود های SIEM  موجود ...